Domov

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove vznikol v roku 1969 ako ústav sociálnej starostlivosti pre mládež. V domove sa poskytuje celoročná komplexná starostlivosť dievčatám a ženám s mentálnym postihnutím. Celková kapacita domova je 47 lôžok, z toho kapacita satelitného zariadenia „Vila Viktória" je 10 lôžok. Areál zariadenia sociálnych služieb tvorí hlavný ubytovací objekt, v ktorom je umiestnená aj stravovacia prevádzka. Ďalšie menšie objekty slúžia na zabezpečenie ekonomického servisu, skladovania zásob, vykurovania a sociálnej rehabilitácie. 

V roku 2005 - v rámci projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb" - bola realizovaná výstavba nového objektu v radovej zástavbe obce. Zariadenie je v prevádzke od  1. februára  2006 pod názvom „Vila Viktória", v ktorom majú umiestnené klientky  vytvorené ideálne  podmienky pre integrovaný život. 


Služby

 

Ponúkame: komplexnú celoročnú starostlivosť. 

Poskytujeme: 

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
 2. stravovanie; 
 3. bývanie; 
 4. upratovanie, pranie , žehlenie a údržbu  bielizne a šatstva;
 5. ošetrovateľskú starostlivosť;
 6. osobné vybavenie
 7. sociálny servis - evidencia žiadostí do DSS 

          - vedenie sociálnej agendy   

          - zabezpečenie sociálnych potrieb klientov 

 1. ergoterapiu, ktorú úspešne realizujú v satelitnom zariadení „Vila Viktória“, kde klientky pod dohľadom vykonávajú domáce práce, pestujú rôzne druhy zelenín, starajú sa o kvetinové záhony, vykonávajú rôzne remeselnícke činnosti ako maľovanie na sklo a porcelán, tkanie kobercov, aplikácia servítkovej techniky, pletenie košíkov z pedigu a pod.;
 2. terapie – muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická terapia;

 

Zabezpečujeme:

 1. záujmovú činnosť - klientky majú v možnosti pracovať v krúžkoch - šikovné ruky       a literárno-dramatický krúžok;
 2. rekreačnú starostlivosť -  týždenné pobyty klientov pri mori a v horách;

 

 Domov utvára podmienky na :

 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí